วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รวมงานแผ่นคลี่

งานเหลี่ยมลดกลมปรับมุมได้(Square to Round and cut off)

กรวยยอดตัดปรับมุม บน-ล่าง (Special cone)

ท่อแยกจากท่อหลัก (Branch to quadrant and center)
ลดกลมเยื้องศูนย์ (Eccentric reducer)
twist box กล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกบิด 0 - 90 องศา


วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวแปร (Variable)


ตัวแปร  (Variable) ตัวแปรมีไว้ใช้เก็บค่าต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร โดยเราจะใช้ฟังก์ชั่น setq ในการกำหนดให้ตัวแปร เช่น a ให้มีค่าเท่ากับ 10 ลองทำตามดูเลย  (setq a 10) กด enter ค่าของ a ที่ออกมา 10 จากนั้นลองใช้ฟังก์ชั่น + ข้างต้นมาทดสอบดู (+ a 2) แล้วกด Enter  ผลที่ออกมาเท่ากับ  12 
  

ตัวอย่างที่ 2

ลองทำต่อไปอีกคือ    (setq b 20)  Enter   (setq c 30)  Enter แล้วนำมา + กันดูใหม่ (+ (+ a b) c) ผลที่ออกมาก็คือ  60  
ตัวอย่างที่ 3

*** ใน 1 วงเล็บสามารถใช้ได้ต่อ 1 คำสั่งหรือ นิพจน์  เราต้องเช็ควงเล็บเปิด ( และปิด  ) ให้ดีด้วย และช่องไฟระหว่างคำสั่งหรือตัวอักษรต้องเว้น 1 ช่องไฟเสมอด้วย *** 

 แสดงว่าเรากำหนดค่า  ตัวแปร  (Variable) ได้แล้ว ถ้าเราจะต้องการตรวจสอบค่าของตัวแปร แต่ละตัวว่ามีค่าเท่าไรนั้น ใช้เครื่องหมาย ! นำหน้าตัวแปรที่เราจะต้องการตรวจสอบค่า เช่น  !a !b !c  ตามตัวอย่าง

                        
ตัวอย่างที่ 4
Setq   เป็นตัวกำหนด ค่า  (value) ของ ตัวแปร  (Variable)  ด้วย คำสั่ง (expression)  ต่างๆ โดยเราสามารถกำหนดค่า ตัวแปร ได้หลายๆ ตัวแปร ในฟังชั่น setq ฟังชั่นเดียว  ตามตัวอย่างที่แล้วเราสามารถกำหนดได้ดังนี้  (setq  a  10  b  20  c  30)  ใน setq เดียวเราก็จะได้ค่าของ  a  b  c  ตามที่เรากำหนดซึ่งอาจจะมากว่านี้ก็สามารถกำหนดได้

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์


การ บวก ลบ คูณ หาร การยกกำลังของตัวเลข และการถอดรูท ใน AutoLISP
      ลองทำการติดต่อกับ AutoLISP โดยตรง (Direct Mode)  โดยพิมพ์ที่ command : (+ 2 1) แล้วลองกด  Enter ดูผลที่ได้ = คือผลที่ได้จากฟังก์ชั่นบวกใน  AutoCAD ฟังก์ชั่นอื่นก็เช่นกัน  
            (- 2 1)      = ลบ                 
            (* 2 2)     = คูณ  
            (/ 4 2)      = หาร
            (expt 4 2)        = ยกกำลัง (4 ยกกำลัง 2)
            (sqrt 16)    = การถอดรูท

ตัวอย่างที่ 1


สัญลักษณ์ผังงาน ( Flowchart Symbols)


สัญลักษณ์ผังงาน ( Flowchart Symbols)

สัญลักษณ์ Flowchart

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Entity และการเลือก Entity


ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Entity และการเลือก Entity
      ssget       เลือก Entity มาเก็บไว้ใน Selection Set
      sslength    จำนวน Entity ที่อยู่ใน Selection Set
      ssname      แสดง Entity Name ใน Selection Set
      ssadd       เพิ่ม Entity เข้าไปใน Selection Set
      ssdel       ลบ Entity ออกจาก Selection Set
      ssmemb      ทดสอบว่า Entity ที่กำหนดเป็นสมาชิกใน Selection Set หรือไม่
      entnext    แสดง Entity Name และรายากรของ Entity ใน Database
      entlast     แสดง Entity อันสุดท้ายใน Database
      entsel      เลือก Entity ที่ตำแหน่งพิกัดบน Screen
      entdel      ลบหรือเรียกคืน Entity จาก Database
      entget      เรียก Entity และแสดงรายการใน Entity
      entmod      แก้ไขรายการใน Entity
      entupd      เปลี่ยนรูปแบบบนจอภาพให้เป็นไปตามที่แก้ไข
      tblnext     เรียกดูรายการใน Symbol ที่มีชื่อ Table ตรงกับที่ระบุ


Cr. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – พื้นฐานการเขียนโปรแกรม AutoLISP

ฟังก์ชั่นที่ควบคุมการ Input & Output


ฟังก์ชั่นที่ควบคุมการ Input & Output
      command    เรียกใช้คำสั่งใน AutoCAD
      distance    หาค่าระยะทางระหว่างจุดพิกัดสองจุด
      initget     กำหนดข้อจำกัดของข้อมูลที่จะรับด้วย getxxx ต่าง ๆ
      getangle    รับค่ามุมแบบ เรเดียน (radian)
      getcorner   รับค่าจุดตรงกันข้ามของกรอบสี่เหลี่ยม
      getdist     รับค่าระยะทาง
      getint      รับค่าจำนวนเต็ม
      getkword    รับค่าใน Keyword
      getorient   รับค่ามุมแบบกำหนดจุด สองจุด
      getpoint    รับค่าพิกัดจุด
      getreal     รับค่าจำนวนจริง
      getstring   รับค่าที่เป็นข้อความ
      getvar      อ่านค่าจากตัวแปรระบบ
      setvar      ตั้งค่าให้กับตัวแปรระบบ
      inters      หาจุดตัดของเส้นตรงสองเส้น
      osnap       หาค่าจุดพิกัดตาม Object Snap Mode
      polar       หาจุดพิกัดแบบ เรเดียน (radian)
      angle       หาค่ามุมระหว่างจุดพิกัดสองจุด
      open        เปิดไฟล์ก่อนที่จะใช้เขียนหรืออ่าน
      close       ปิดไฟล์ที่เปิดเอาไว้
      load        เรียกไฟล์ของ AutoLISP เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ
      menucmd    เรียก Sub Menu จาก AutoCAD Menu
      prin1       แสดงค่าใด ๆ ไปที่จอภาพหรือไฟล์
      princ       แสดงค่าใด ๆ ไปที่จอภาพหรือไฟล์
      print       แสดงค่าใด ๆ ไปที่จอภาพหรือไฟล์
      prompt      แสดงข้อความ String ออกไปที่จอภาพ
      read        แสดงค่าจากข้อความ String
      read-char   รับค่าตัวอักษรหนึ่งตัวจากคีย์บอร์ด หรือจากไฟล์
      read-line   รับข้อความจากคีย์บอร์ดหรือไฟล์ ทีละบรรทัด
      write-char  เขียนค่าตัวอักษรไปที่จอภาพหรือไฟล์ ทีละหนึ่งตัวอักษร
      write-line  เขียนข้อความไปที่จอภาพหรือไฟล์ ทีละบรรทัด
      terpri      ขึ้นบรรทัดใหม่บนจอภาพ
      graphscr    เปลี่ยนจาก Text Screen ไปเป็น Graphics Screen
      textscr     เปลี่ยนจาก Graphics Screen  ไปเป็น Text Screen
      redraw      ล้างภาพแสดงรูปบนจอใหม่
      grclear     Clear Graphics Screen
      grdraw      สร้าง Graphics Line บน Graphics Screen
      grtext      เขียนข้อความไปที่ Graphics Screen
      grread      อ่านข้อมูลจากอุปกรณ์  Input โดยตรง
      findfile    ใช้ในการหาไฟล์
      getenv      ใช้ในการหาชื่อตัวแปรใน Environment
      getfiled    ใช้ในการแสดงข้อความใน Dialog Box

Cr. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – พื้นฐานการเขียนโปรแกรม AutoLISP

ฟังก์ชั่นที่ใช้กับข้อมูลแบบ String,ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเงื่อนไข, การวนรอบ และ Subroutine


ฟังก์ชั่นที่ใช้กับข้อมูลแบบ String
      strcase           เปลี่ยน String ที่เป็นอักษรตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่
      strcat            เชื่อมต่อข้อความ
      strlen            ความยาวของ String
      substr            คัดข้อความย่อยออกจาก String ที่กำหนด

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเงื่อนไข, การวนรอบ และ Subroutine
      repeat            ทำซ้ำตามจำนวนที่กำหนด
      while       วนรอบจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
      if          กำหนดเงื่อนไขให้นิพจน์ทำงาน
      progn       ใช้ในการรวมนิพจน์ให้เป็นกลุ่ม
      cond        กำหนดเงื่อนไขเป็นชุด เพื่อกระทำนิพจน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไข
      defun       สร้างฟังก์ชั่นใหม่
      lambda      สร้างฟังก์ชั่นใหม่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการใช้งาน
      mapcar      นำฟังก์ชั่นไปทำงานกับรายการ List ทีละค่า
      apply       นำฟังก์ชั่นไปทำงานกับรายการ List ทุกค่า

Cr. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – พื้นฐานการเขียนโปรแกรม AutoLISP